FxPro Help Centre: Tài khoản

Bạn có cung cấp tài khoản miễn phí qua đêm không?

FxPro cung cấp các tài khoản trao đổi miễn phí. Xin lưu ý rằng hoa hồng có thể được áp dụng khi giao dịch trên một số công cụ nhất định được mở trong một số ngày nhất định. Để đăng ký tài khoản không có trao đổi, vui lòng gửi yêu cầu \ email đến Bộ phận Văn phòng của chúng tôi tại [email protected]. Để biết thêm chi tiết về các tài khoản không có trao đổi FxPro, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích?