FxPro Help Centre: Nền tảng cTrader

Làm cách nào để đóng một lệnh trên cTrader?

Để đóng lệnh, hãy nhấp vào nút ‘ Đóng ’ trong cửa sổ ‘ Đồng hồ Giao dịch’ ở cuối màn hình cTrader. Từ cửa sổ ‘ Đồng hồ giao dịch’, bạn có thể chọn đóng một lệnh hoặc đóng tất cả các lệnh đang mở bằng cách nhấp vào ‘ Đóng tất cả ’.
Bạn có thể sử dụng cài đặt QuickTrade để chọn nếu cài đặt này bị vô hiệu hóa hoặc nếu nhấp một lần hoặc nhấp đúp vào giao dịch được bật.
Bài viết này có hữu ích?