FxPro Help Centre: Nền tảng cTrader

Làm thế nào để sửa đổi hoặc xóa một lệnh chờ trong cTrader?

Nếu bạn cần sửa đổi hoặc xóa một lệnh chờ mà bạn đã đặt, hãy nhấp vào tab ‘Đơn đặt hàng’ trong cửa sổ ‘Đồng hồ giao dịch’ . Thao tác này sẽ hiển thị tất cả các lệnh chờ của bạn. Nhấp chuột phải vào lệnh bạn muốn sửa đổi hoặc xóa, để được cung cấp tùy chọn sửa đổi hoặc hủy lệnh. Nếu bạn nhấp vào ‘Sửa đổi’ , một cửa sổ mới sẽ xuất hiện cho phép bạn thay đổi các thông số của lệnh chờ của bạn. Nếu bạn nhấp vào ‘Huỷ’ , lệnh của bạn sẽ tự động bị xóa khỏi danh sách.
Bài viết này có hữu ích?