FxPro Help Centre: Nền tảng cTrader

Làm cách nào để dừng một cBot mà tôi đã tải trên nền tảng cTrader của tôi?

Để xóa một cBot khỏi cTrader, hãy nhấp vào nút ‘Dừng’ . Các trường hợp có thể được loại bỏ khỏi biểu đồ trong cTrader hoặc từ danh sách ‘Instances’ trong tab 'Automate' .
Bài viết này có hữu ích?