FxPro Help Centre: FxPro Edge

Why is the Modify position button greyed out when I try to set SL/TP for an existing order?

Điều này có thể là do bạn đã đặt mức dừng lỗ hoặc chốt lãi quá gần với giá hiện tại. Mặt khác, có thể là bạn đã đặt các mức này ở phía sai với giá hiện tại.

Xin lưu ý rằng đối với các lệnh dừng lỗ (lệnh bán) phải được đặt cao hơn giá thị trường hiện tại và các mức chốt lời phải được đặt thấp hơn giá thị trường hiện tại.

Bạn có thể xem các mức dừng tối thiểu cho mỗi nền tảng trong thông số kỹ thuật của sản phẩm: https://www.fxpro.com/trading/forex

Bài viết này có hữu ích?