FxPro Help Centre: FXPRO DIRECT

Làm cách nào để thay đổi đòn bẩy của tài khoản giao dịch của tôi?

Để thay đổi đòn bẩy của tài khoản giao dịch của bạn, hãy đăng nhập vào FxPro Direct , truy cập 'Tài khoản của tôi' , nhấp vào mũi tên bên cạnh số tài khoản của bạn và chọn 'Thay đổi đòn bẩy' từ trình đơn thả xuống.
Xin lưu ý rằng để thay đổi đòn bẩy của tài khoản giao dịch của bạn, tất cả các lệnh mở phải được đóng. Thay đổi đòn bẩy chỉ có thể được thực hiện sau mỗi 24 giờ.
Lưu ý: Mức đòn bẩy tối đa có sẵn cho bạn có thể thay đổi tùy thuộc vào thẩm quyền của bạn.
Bài viết này có hữu ích?