FxPro Help Centre: FXPRO DIRECT

Làm cách nào để tải lên tài liệu?

Để tải lên tài liệu qua FxPro Direct , hãy nhấp vào ‘Hồ sơ của tôi’ và chọn ‘Tải lên tài liệu’ . Sau đó, bạn có thể duyệt và tải lên tài liệu của mình

Sau đó, bạn sẽ nhận được thông báo rằng quá trình tải lên đang diễn ra cũng như thông báo xác nhận rằng tài liệu đã được tải lên thành công.

Khi tài liệu của bạn đã được tải lên, Phòng hồ sơ sẽ xem xét chúng theo thứ tự mà chúng được nhận.
Bài viết này có hữu ích?