FxPro Help Centre: GIAO DỊCH VÀ THỰC THI

Bạn có đảm bảo dừng lỗ không?

Lệnh dừng lỗ có thể đóng vai trò như một chiến lược giảm thiểu rủi ro bổ sung. Tuy nhiên, lệnh dừng lỗ không bao giờ được đảm bảo. Điều này là do giá mà lệnh dừng lỗ được đặt là 'điểm kích hoạt'. Trong trường hợp giá của công cụ tài chính được giao dịch đạt đến giá kích hoạt, lệnh dừng lỗ của bạn sẽ được coi là lệnh thị trường và được thực hiện tại Giá Khối lượng Trung bình Trọng số (‘VWAP’) theo Chính sách Thực thi Lệnh. Trong điều kiện bất thường và biến động cao, lệnh dừng lỗ có thể được thực hiện ở mức giá thấp hơn.

Ở trên áp dụng cho tất cả các lệnh 'Dừng' được đặt trên bất kỳ nền tảng nào của chúng tôi.
Bài viết này có hữu ích?