FxPro Help Centre: GIAO DỊCH VÀ THỰC THI

Bạn có cung cấp micro(0,01) lot không?

Có, các micro lot có sẵn trên tất cả các nền tảng của chúng tôi với loại tài khoản chuẩn của chúng tôi.
Bài viết này có hữu ích?