FxPro Help Centre: Verification

Làm thế nào tôi có thể tải lên hoặc gửi tài liệu của tôi cho bạn?

Bạn có thể tải lên tài liệu của mình thông qua biểu mẫu đăng ký trực tuyến cùng với đơn đăng ký của bạn. Bạn cũng có thể tải lên các tài liệu trong FxPro Direct bằng cách nhấp vào 'Hồ sơ của tôi' và sau đó 'Tải lên tài liệu'. Ngoài ra, bạn có thể gửi chúng qua email tới [email protected]
Bài viết này có hữu ích?