Tính hoa hồng cTrader

Trên cTrader,FxPro tính phí hoa hồng là 35 USD/triệu USD.Nếu tài khoản của bạn được tính bằng đơn vị tiền tệ khác với USD,bạn sẽ cần chuyển đổi.Máy tính của FxPro thực hiện điều này cho bạn.Chỉ cần nhập kích thước giao dịch,cặp tiền tệ đang giao dịch,đơn vị tiền tệ trong tài khoản và nhấp vào ‘Tính toán’.Máy tính sau đó sẽ xác định bao nhiêu hoa hồng bạn sẽ trả tiền cho việc mở và đóng lệnh.

Máy tính hoạt động như sau:

Hoa hồng mỗi lần=(kích thước*$35/triệu giao dịch)*tỷ giá hối đoái của tài khoản
Ví dụ::

Giao dịch 100.000 GBP/JPY với đơn vị tiền trong tài khoản EURO

0.000035 * 100,000= £3.50 (Tiền tệ cơ sở của cặp giao dịch)

Để quy đổi sang EUR,chúng tôi phải chia cho tỷ giá EUR/GBP(0,78)

Hoa hồng mỗi chiều = €5.63

Khoản phí này sẽ được tính khi bạn mở và đóng lệnh