Máy tính ký quỹ

How to use the margin calculator

Với FxPro Margin Calculator, bạn có thể tính toán chính xác số tiền ký quỹ được yêu cầu để đảm bảo lệnh mà bạn muốn mở.Làm như vậy sẽ giúp bạn xác định xem bạn có nên giảm kích thước lệnh đang giao dịch hoặc điều chỉnh đòn bẩy đang sử dụng hay không,tính đến số dư tài khoản của bạn. Chọn công cụ giao dịch, kích thước giao dịch, đòn bẩy và đơn vị tiền tệ của tài khoản của bạn và nhấp vào ‘Tính toán’. Margin Calculator sẽ làm phần còn lại.

Forex margin calculation formula and examples

Ví dụ::

Giao dịch 3lots ERU/USD đòn bẩy 1:200 với tài khoản đơn vị USD

Độ lớn lệnh
300,000
Tỉ giá quy đổi tiền tệ của tài khoản
1.13798
Ký quỹ yêu cầu 300,000 / 200 * 1.13798 = $1706.97

Với ngoại hối, cách tính ký quỹ như sau:

Ký quỹ yêu cầu=Độ lớn lệnh/Đòn bẩy*tỉ giá tiền tệ tài khoản (Nếu nó khác với loại tiền cơ sở trong cặp được giao dịch)
Ví dụ::

Trading 1 lot (100 Oz) of GOLD using 1:200 leverage with an account denominated in USD. Giao dịch 1lot(100 Oz)GOLD dùng đòn bẩy 1:200 với tài khoản tính bằng USD

Độ lớn lệnh
100 Oz
Giá thị trường
1235.90
Ký quỹ yêu cầu 100 / 200 * 1235.90 = $617.95

Với kim loại, cách tính ký quỹ như sau:

Ký quỹ yêu cầu=Độ lớn lệnh(Oz)/Đòn bẩy*Giá thị trường
Lưu ý: Đòn bẩy động áp dụng trên FxPro MT4,MT5 và cTrader. Tìm hiểu thêm tại: https://www.fxpro.com/leverage-information