Máy tính pip

What is a pip calculator?

Để quản lý rủi ro hiệu quả hơn,quan trọng là biết giá trị pip của mỗi lệnh tính bằng đơn vị tiền tệ tài khoản của bạn.

Máy tính FxPro Pip thực hiện điều này cho bạn.Tất cả những gì bạn phải làm là nhập chi tiết lệnh,bao gồm công cụ bạn đang giao dịch,kích thước giao dịch và đơn vị tiền tệ của tài khoản.Nhấp vào ‘Tính toán’ và Pip Calculator sẽ xác định giá trị của mỗi pip.

How to calculate the pip?

Ví dụ::

Giao dịch 1 lot EUR/USD với tài khoản đơn vị EUR

1 pip trong dấu thập phân
0.0001
Độ lớn lệnh
100,000
Tỉ giá quy đổi
1.13798
0.0001 * 100,000 = 10 => 10 / 1.13798 = 8.78750

Với Forex, máy tính pip được tính như sau:

Giá trị pip=(Pip trong dấu thập phân*kích thước)/giá thị trường
Ví dụ::

Giao dịch 1 lot (100 Oz) GOLD với tài khoản đơn vị USD

0.01 * 100 = 1

Mỗi tick là 1$

Với kim loại, bạn tính giá trị tick thay vì giá trị pip và máy tính pip hoạt động như sau:

Tick Value=Tick trong dấu thập phân(0.01)*số Oz