Mức cắt lỗ/Chốt lời

Bảo trợ bởi FxPro
Sử dụng máy tính Cắt lỗ/Chốt lời để xác định mức giá sử dụng cho các lệnh Cắt lỗ/Chốt lời của bạn,số lượng pip có liên quan đến mỗi mức,và giá trị của mỗi pip là bao nhiêu.Để làm điều này,chỉ cần chọn cặp tiền tệ bạn đang giao dịch,nhập đơn vị tiền tệ của tài khoản,kích thước lệnh và giá mở.Chọn giao dịch của bạn mua hay bán và sau đó nhập số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm trước khi lệnh Cắt lỗ/Chốt lời của bạn được kích hoạt.Nhấn ‘Calculate’ và máy tính sẽ thực hiện phần còn lại.

Tổng tiền cắt lỗ/chốt lời

Stop Loss Take Profit Calculator

Sử dụng máy tính Cắt lỗ/Chốt lời để tìm hiểu chính xác số tiền bạn có khả năng chịu thua hoặc tăng nếu mức Cắt lỗ/Chốt lời tương ứng bị ảnh hưởng.Chỉ cần chọn cặp tiền tệ bạn đang giao dịch,nhập đơn vị tiền tệ của tài khoản,kích thước lệnh và giá mở.Chọn giao dịch của bạn mua hay bán và sau đó nhập mức Cắt lỗ/Chốt lời mong muốn.Nhấn ‘Tính toán’ và Máy tính sẽ tính ra các khoản lỗ tiềm năng và số tiền kiếm được của tài khoản của bạn.