Lịch thu nhập

Bảng bên dưới hiển thị bất kỳ báo cáo Thu nhập và Cổ tức sắp tới nào cho Cổ phiếu và Chỉ số được cung cấp thông qua Nền tảng giao dịch FxPro. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra lịch trước khi giao dịch những tài sản đó và để theo dõi mọi cập nhật liên quan đến các giao dịch mở mà bạn có thể có. Bạn có thể tìm một ví dụ về yêu cầu ký quỹ trong các thu nhập bên dưới.

Stock earnings calendar Forex

Thu nhập

Yêu cầu ký quỹ đối với cổ phiếu và Chỉ số , với báo cáo thu nhập của công ty sắp tới và/hoặc doanh nghiệp và/hoặc hành động khác (gọi chung là 'sự kiện công ty'), có thể tăng 5 ngày làm việc trước sự kiện công ty và có hiệu lực sau sự kiện theo quyết định riêng của FxPro.


Tỷ lệ phần trăm được liệt kê dưới đây cho biết mức ký quỹ yêu cầu, dựa trên khối lượng cổ phiếu bạn đang giao dịch.
Ví dụ: nếu Expedia Group Inc có thu nhập và các yêu cầu về mức ký quỹ như sau:
0-5k USD @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; > 75k ​​@ 75%
Điều này có nghĩa là với tổng giá trị cổ phiếu (khối lượng) lên đến 5 nghìn USD, tiền ký quỹ (margin) sẽ được tính là 12%, v.v.…

Nếu giá hiện tại trên mỗi cổ phiếu là 160 USD và bạn đang giao dịch 150 cổ phiếu, nên khối lượng giao dịch của bạn là 24.000 (150 cổ phiếu * 160)
Vì vậy, 5 nghìn cổ phiếu đầu tiên sẽ được ký quỹ 12% = 600 USD
10k tiếp theo sẽ có ký quỹ 20% = 2000 USD
9k còn lại sẽ được ký quỹ 50% = $ 4500
Điều này có nghĩa là tổng số tiền ký quỹ cần thiết sẽ là $ 7100

Đối với cổ phiếu có mệnh giá bằng các đơn vị tiền tệ khác, trước tiên giá trị phải được chuyển đổi thành USD, bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái hiện tại, sau đó tính toán tương tự như trên.
Một điều nữa là chúng tôi đang hiển thị một số giá trị không thực sự áp dụng, do có sự tồn tại mức giao dịch tối đa. Thế nên, đòn bẩy linh động sẽ áp dụng đến mức giao dịch tối đa của từng sản phẩm

Ví dụ: 0-5k USD @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-25k @ 50%; (nếu mức giao dịch tối đa 25K)
0-3k USD @ 12%; 3k-10k @ 20%; 10k-15k @ 50%; (nếu mức giao dịch tối đa 15K)

Cổ tức

Nếu bạn giữ lệnh mua cổ phiếu hoặc Chỉ số cho đến ngày trả cổ tức theo Lịch thu nhập, bạn sẽ được cộng cổ tức (hoặc bị tính phí nếu giữ lệnh bán). Đối với các lệnh Mua, khoản thanh toán sẽ không bao gồm bất kỳ tác động về thuế khấu lưu nào.


Điều Chỉnh Chỉ Số Giao Ngay:

Tỷ lệ phần trăm được liệt kê bên dưới trong phần yêu cầu ký quỹ cho biết mức ký quỹ được yêu cầu dựa trên số Lot bạn đang giao dịch.
Ví dụ: nếu bạn giao dịch #US30 và yêu cầu về mức ký quỹ của chúng tôi như sau:

0 - 50 Lot @ 1%, 50 - 100 Lot @ 2%, 100 - 200 Lot @ 4%, 200 - 500 Lot @ 5%, 500 - 1250 @ 6%, 1250 - 2250 @ 10%, 2250 - 3350 @ 16% , 3500< @20%

Điều đó có nghĩa là đối với một số Lot, tăng lên đến 50, tỷ lệ ký quỹ sẽ được tính ở mức 1%, v.v....

Ví dụ: đối với vị thế 150 Lot #USNADAQ100 ở mức giá 15000 USD , đòn bẩy động bên dưới sẽ được áp dụng:
50 Lot đầu tiên sẽ có mức ký quỹ 1% = $7500
50 Lot tiếp theo sẽ có mức ký quỹ 2% = $15000
50 Lot còn lại sẽ có mức ký quỹ 4% = $30000
Điều này có nghĩa là tổng số tiền bạn đã sử dụng tiền ký quỹ sẽ là $52500


Trong thời gian diễn ra Lịch thu nhập, các yêu cầu ký quỹ mới sẽ áp dụng cho tất cả các giao dịch mới và hiện tại. Khách hàng của FxPro chịu trách nhiệm theo dõi số tiền ký quỹ yêu cầu của tài khoản của mình, cũng như số tiền ký quỹ trước, trong và sau khoảng thời gian bị ảnh hưởng. Do những điều trên, khách hàng FxPro cần hiểu rằng điều này có thể dẫn đến (các) tài khoản của họ phát sinh margin call hoặc stop out. Vì vậy, điều quan trọng là phải theo dõi Lịch thu nhập.

Lưu ý: Ngày phát hành dự kiến của các sự kiện công ty, ví dụ báo cáo thu nhập, có thể thay đổi mà không cần thông báo. Thời gian/ngày trên Lịch chi trả theo GMT + 2, trừ khi được thay đổi khác.

  *Giá trị được cung cấp nhận từ các nhà cung cấp thanh khoản và có thể bị thiếu sót và/hoặc lỗi.